danovepravo.infoblog.sk

Články za mesiac September 2017

1Sža/11/2014

Publikované 22.09.2017 v 10:16 v kategórii JUDIKÁTY, prečítané: 46x

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a z členov JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci navrhovateľa: P. M. P. Z., narodeného XX.XX.XXXX, štátneho príslušníka Konžskej republiky (ďalej len „Kongo"), podľa vlastného udania v krajine pôvodu naposledy bytom X.-Z., mestská štvrť Z., aktuálne s miestom pobytu Pobytový tábor J., zastúpeného: Mgr. Jurajom… Celý článok ›


3 Sžn 68/2004

Publikované 22.09.2017 v 10:13 v kategórii JUDIKÁTY, prečítané: 39x

Navrhovateľka podala dňa 22. októbra 2004 odvolanie proti rozhodnutiu odporkyne z 21. septembra 2004 v časti o uložení pokuty vo výške 200 000,-Sk za porušenie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii (ďalej len „zákona"). Navrhovateľka sa mala porušenia § 34 ods. 1 zákona dopustiť tým, že nezabezpečila, aby vysielanie reklamy (vlastnej propagácie) bolo rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby… Celý článok ›


Sťažnosť odsúdeného

Publikované 14.09.2017 v 09:46 v kategórii JUDIKÁTY, prečítané: 39x

Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 25. marca 2009 v Bratislave, v trestnej veci proti odsúdenému M. G., rod. L. pre trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti spolupáchateľstvom podľa § 9ods. 2, § 252 ods. 1 písm. a/, písm. b/, ods. 5 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 o sťažnosti odsúdeného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 28. augusta 2008, sp. zn. 5 Ntok 1/08, rozhodol takto: Rozsudkom… Celý článok ›