danovepravo.infoblog.sk

3 Sžn 68/2004

Publikované 22.09.2017 v 10:13 v kategórii JUDIKÁTY, prečítané: 37x

Navrhovateľka podala dňa 22. októbra 2004 odvolanie proti rozhodnutiu odporkyne z 21. septembra 2004 v časti o uložení pokuty vo výške 200 000,-Sk za porušenie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii (ďalej len „zákona"). Navrhovateľka sa mala porušenia § 34 ods. 1 zákona dopustiť tým, že nezabezpečila, aby vysielanie reklamy (vlastnej propagácie) bolo rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby, v súvislosti s umiestnením dvoch prekrížených obrúčok s textom „Dnes" v pravom dolnom rohu obrazovky počas vysielania dňa 13. februára 2004.
Podľa dôvodov odvolania vlastná propagácia je v zmysle § 32 ods. 1 zákona
zahrnutá v pojme reklamy a preto sa na ňu vzťahuje kameraman Košice pri označovaní vo vysielaní
režim označovania reklamy. Vlastnú propagáciu programu „Svadba snov"
vysielala Slovenská televízia v podobe upútavok na tento program a spôsobom
zákonom predpísaným, to znamená v samostatných upútavkách, ktoré boli od
iných programov oddelené zvukovo-obrazovým predelom. Podľa názoru
navrhovateľky symbol dvoch prekrížených obrúčok nemožno subsumovať pod
pojem reklamy, nakoľko nejde o prípad vlastnej propagácie v zmysle § 36 ods. 5
zákona, ale o druh oznámenia vysielateľa o vlastnom programe, ktorý tvorí
výnimku určenú poslednou vetou tohto ustanovenia zákona. Pojem oznámenia
vysielateľa o vlastnom programe nie je zákonom definovaný. Symbol dvoch
obrúčok s textom „Dnes" nie je názvom konkrétneho programu ani jeho logom, nie
je zapísaný ako chránená známka držiteľa licencie, či vysielateľa programu.
Umiestnením tohto symbolu na obrazovke nedošlo k tomu, aby bol zameniteľný s
inými zložkami vysielanej programovej služby. Slovenská televízia sa aj z týchto
dôvodov nemohla dopustiť porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona umiestnením
symbolu dvoch prekrížených obrúčok s textom „Dnes" počas vysielania dňa 13.
februára 2004.
Odporkyňa v písomnom vyjadrení k odvolaniu žiadala potvrdenie svojho
rozhodnutia. Uviedla, že pojem kameraman na svadbu Košice „oznámenia vysielateľa o vlastnom programe"
skutočne nie je v zákone definovaný. Rada však všeobecne za oznámenie
vysielateľa, ktorým informuje verejnosť o vlastnom programe považuje len také
oznámenie, ktoré nespĺňa kritériá vlastnej propagácie, podľa prvej vety § 36 ods. 5
zákona, t. zn. že nemôže ísť o činnosť vysielateľa určenú na získanie a udržanie
pozornosti verejnosti na vlastné vysielanie príp. programy. Z oznámenia
vysielateľa o vlastnom programe musí byť jasné, o aký program ide, teda musí byť
presne pomenovaný, a kedy sa bude daný program vysielať, teda deň a čas.
Navrhovateľka sa snažila získať a udržať pozornosť verejnosti na vlastné
vysielanie tým, že ho umiestnila na obrazovku a po celý deň vysielala, čím tento
symbol taktiež nadobudol výrazne propagačný charakter. Vzhľadom na tieto
skutočnosti napĺňal kritériá vlastnej propagácie. Podľa § 32 ods. 1 zákona vlastná
propagácia sa považuje za reklamu. Podľa § 34 ods. 1 reklama musí byť oddelená
od iných častí programovej služby. Symbol dvoch obrúčok s textom „Dnes" bol
vysielaný po celý kameraman Humenné deň s výnimkou spravodajstva, reklamných a telenákupných
šotov, pričom nebol nijako oddelený od ostatného vysielania.
Najvyšší súd, ako súd vecne príslušný na konanie o opravnom prostriedku proti
rozhodnutiu odporkyne podľa § 2501 O. s. p., po oboznámení sa s obsahom
predloženého administratívneho spisu správneho konania zistil, že Rada pre
vysielanie a retransmisiu rozhodnutím z 21. septembra 2004 rozhodla, že
navrhovateľka opakovane porušila:
1. povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona, tým, že nezabezpečila, aby
vysielanie reklamy (vlastnej propagácie) bolo rozoznateľné a zreteľne oddelené od
iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami
programovej služby, v súvislosti s umiestnením symbolu dvoch prekrížených
obrúčok s textom „Dnes" v pravom dolnom rohu obrazovky počas vysielania dňa
13. februára 2004, za čo jej bola uložená podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona pokuta
určená podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona vo výške 200 000,- Sk
2. povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 6 zákona tým, že ako vysielateľ programovej služby na základe zákona zaradila reklamu počas vysielania programov v
súvislosti s umiestnením symbolu dvoch prekrížených obrúčok s textom „Dnes" v
pravom dolnom rohu obrazovky počas vysielania dňa 13. februára 2004, za čo jej
bola uložená podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona pokuta určená podľa § 67 ods. 5
písm. a) zákona vo výške 100 000,- Sk.
Súd konštatoval, že navrhovateľke bola uložená pokuta v bode 1. aj v bode 2.
za skutok, ktorý spočíval v tom, že (ako vysielateľ programovej služby na základe
zákona) umiestnila symbol dvoch prekrížených obrúčok s textom „Dnes" v pravom
dolnom rohu obrazovky počas vysielania dňa 13. februára 2004 a toto konanie bolo
odporkyňou kvalifikované v bode 1. ako vysielanie reklamy, ktoré nebolo
rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby v rozpore s §
34 ods. 1 zákona a v bode 2. ako zaradenie reklamy počas programov v rozpore s §
35 ods. 6 zákona.

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?